• b1.jpg
  • b3.jpg
  • b4.jpg
  • b5.jpg
  • b6.jpg
  • b7.jpg
  • b8.jpg
  • b9.jpg
  • b10.jpg

NK Menu

NK Tool

010802070406

ระบบสารสนเทศโรงเรียน

ITAนำรน
ดาวนโหลด
10287228 304447583039562 282077254 n2
images
นกเรยนยากจน

QR Code Fanpage

QR เพจโรงเรียน

กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง น.ค.

33097345 1736635796430834 5125115789199802368 n

05 ครูอรรจนี

นางสาวอรรจนี หล่อศรีเจริญกุล

ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

อ.จนทรเพญ

นางสาวจันทร์เพ็ญ หนองทราย
ครูชำนาญการพิเศษ

สาขาฟิสิกส์

อนศร

 

นายอนุศร  อินกัน
ครูผู้ช่วย

สาขาเทคโนโลยี

 

นายวรปรัชญ์  โกศลบวรกิจ
ครูผู้ช่วย

สาขาชีววิทยา

 

นายอภิสิทธิ์  หัดไทยทระ
ครูอัตราจ้าง

สาขาชีววิทยา