• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg

NK Menu

NK Tool

010802070406

QR Code Fanpage

QR เพจโรงเรียน

กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง น.ค.

33097345 1736635796430834 5125115789199802368 n

กลุ่มบริหารงานบุคคล

 

อ.สมคร 1

นายสมัคร บัวเผื่อน
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล

อ.สมคร 1

นายสมัคร บัวเผื่อน
งานวางแผนและดำเนินการฯ

อ.สมคร 1

นายสมัคร บัวเผื่อน
งานส่งเสริม ประสิทธิภาพการฏิบัติงานของครู

อ.สมคร 1

นายสมัคร บัวเผื่อน
งานวินัยและการรักษาวินัยของครู

อ.สมคร 1

นายสมัคร บัวเผื่อน
งานกำกับติดตามและการประเมินผล

การปฏิบัติงาน

อ.สมคร 1

นายสมัคร บัวเผื่อน
งานสรรหา บรรจุแต่งตั้งและ

การออกจากราชการ

อ.สมคร 1

นายสมัคร บัวเผื่อน
งานเลขานุการคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

อ.สมคร 1

นายสมัคร บัวเผื่อน
งานรักษาความปลอดภัย

อ.สมคร 1

นายสมัคร บัวเผื่อน
งานยานพาหนะ