• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg

NK Menu

NK Tool

010802070406

QR Code Fanpage

QR เพจโรงเรียน

กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง น.ค.

33097345 1736635796430834 5125115789199802368 n

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโรงเรียน น้ำรินพิทยาคม  ตำบลบ้านกลาง  อำเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

โทรศัพท์ ๐-๕๕๙๘-๙๒๔๑  โทรสาร  ๐-๕๕๙๘-๙๒๔๑

website  http://www.nrpk.ac.th/ 

เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

 

 

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม

 

logo(New)

พระพิรุณ

 

 

สีประจำโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม

 

เหลืองฟ้า

     สีเหลือง  หมายถึง  คุณธรรม       สีฟ้า หมายถึง  นำปัญญา

 

 

ปรัชญาโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม

อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา

แปลว่า บัณฑิตย่อมฝึกตน

 

 

คำขวัญโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม

“มีวินัย ใฝ่ศึกษา ส่งเสริมกีฬา พัฒนาคุณธรรม นำชุมชน”

 

 

อักษรย่อของโรงเรียน

น.ค.