• b1.jpg
  • b3.jpg
  • b4.jpg
  • b5.jpg
  • b6.jpg
  • b7.jpg
  • b8.jpg
  • b9.jpg
  • b10.jpg

สีประจำโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม >> “เหลือง – ฟ้า ” สีเหลือง หมายถึง คุณธรรม สีฟ้า หมายถึง นำปัญญา ::: ปรัชญาโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม >> อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา แปลว่า บัณฑิตย่อมฝึกตน ::: คำขวัญโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม >> “มีวินัย ใฝ่ศึกษา ส่งเสริมกีฬา พัฒนาคุณธรรม นำชุมชน” ::: อักษรย่อของโรงเรียน >> น.ค. ::: เอกลักษณ์ของโรงเรียน >> ภูมิทัศน์งามเด่น จุดเน้นความมีน้ำใจ :::

ผู้อำนวยการโรงเรียน

dtrector2

NK Menu

NK Tool

010802070406

ระบบสารสนเทศโรงเรียน

ITAนำรน
ดาวนโหลด
10287228 304447583039562 282077254 n2
images
นกเรยนยากจน

QR Code Fanpage

QR เพจโรงเรียน

Facebook Image

กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง น.ค.

33097345 1736635796430834 5125115789199802368 n

ออนไลน์อยู่ขณะนี้

We have 7 guests and no members online

ประกาศโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม ปิดโรงเรียน วันที่ 2 สิงหาคม 2564 - 31สิงหาคม 2564 จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ประกาศโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม หยุดเรียน ONLINE
ประกาศโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม ปิดโรงเรียน วันที่ 28 มิถุนายน 2564 - 30 กรกฎาคม 2564 จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
3 มิถุนายน 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ประกาศโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

รบนกเรยน64 5

ปายเรองรองเรยน รบฟงความคดเหน ถามตอบ

                                                                                

สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา  2557

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ จำนวน นร.ที่อยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป จำนวน นร.ทั้งหมด

ร้อยละ/

ระดับที่ได้

ค่าน้ำหนัก คะแนน
ที่ได้
เทียบคุณภาพ ความหมาย
ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 30 23.02 4 ดีมาก
มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาพที่ดีและมีสุนทรียภาพ       5.00 3.96 4 ดีมาก
1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกาย สม่ำเสมอ 132 166 79 0.50 0.40 4 ดีมาก
1.2 มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 139 166 84 0.50 0.42 4 ดีมาก
1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 133 166 80 1.00 0.80 4 ดีมาก
1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 126 166 76 1.00 0.76 4 ดีมาก
1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 130 166 78 1.00 0.78 4 ดีมาก
1.6 สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ 133 166 80 1.00 0.80 4 ดีมาก
มาตรฐานที่  2  ผู้เรียน
มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
      5.00 4.00 4 ดีมาก
2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 125 166 75 2.00 1.50 4 ดีมาก
2.2 เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 137 166 82 1.00 0.82 4 ดีมาก
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 138 166 83 1.00 0.83 4 ดีมาก
2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 141 166 85 1.00 0.85 4 ดีมาก

มาตรฐานที่  3  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักเรียนรู้                                                   และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

      5.00 3.79 4 ดีมาก
3.1มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ  รอบตัว 127 166 76 2.00 1.52 4 ดีมาก
3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 125 166 75 1.00 0.75 4 ดีมาก
3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 126 166 76 1.00 0.76 4 ดีมาก
3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน 126 166 76 1.00 0.76 4 ดีมาก
มาตรฐานที่  4 
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์                                                     ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล
      5.00 3.76 4 ดีมาก
4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 124 166 75 2.00 1.50 4 ดีมาก
4.2 นำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 126 166 76 1.00 0.76 4 ดีมาก
4.3 กำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 125 166 75 1.00 0.75 4 ดีมาก
4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 125 166 75 1.00 0.75 4 ดีมาก
มาตรฐานที่  5 
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
      5.00 3.37 3 ดี
5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์     3.00 1.00 0.67 3 ดี

5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์

    3.00 1.00 0.73 3 ดี
5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์     3.00 2.00 1.37 3 ดี
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์     3.00 1.00 0.60 3 ดี
มาตรฐานที่  6 
ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
      5.00 4.14 4 ดีมาก
6.1 วางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ 136 166 82 2.00 1.64 4 ดีมาก
6.2 ทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 139 166 84 1.00 0.84 4 ดีมาก
6.3 ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 138 166 83 1.00 0.83 4 ดีมาก
6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 138 166 83 1.00 0.83 4 ดีมาก
ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 50 39.73 4 ดีมาก
มาตรฐานที่  7
ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด                                                       ประสิทธิผล
      10.00 7.63 4 ดีมาก
7.1 ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน
ทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
12 15 81 1.00 0.81 4 ดีมาก
7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ เรียน 12 15 78 1.00 0.78 4 ดีมาก
7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา 11 15 75 2.00 1.50 4 ดีมาก
7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
11 15 75 1.00 0.75 4 ดีมาก
7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 11 15 76 1.00 0.76 4 ดีมาก
7.6 ครูให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 11 15 75 1.00 0.75 4 ดีมาก
7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน 11 15 74 1.00 0.74 3 ดี
7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 11 15 76 1.00 0.76 4 ดีมาก
7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 12 15 78 1.00 0.78 4 ดีมาก
มาตรฐานที่  8 
ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล
      10.00 7.60 4 ดีมาก
8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน    

4.00

1.00 0.80 4 ดีมาก
8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ     4.00 2.00 1.60 4 ดีมาก
8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้
ในแผนปฏิบัติ
    3.00 2.00 1.20 4 ดีมาก
8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ     4.00 2.00 1.60 4 ดีมาก
8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา     4.00 1.00 0.80 4 ดีมาก
8.6 ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา     4.00 2.00 1.60 4 ดีมาก
มาตรฐานที่  9
คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตาม                                                       บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
      5.00 4.50 5 ดีเยี่ยม
9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกำหนด     5.00 2.0 2.00 5 ดีเยี่ยม
9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากำกับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษาให้ บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย     5.00 1.0 1.00 5 ดีเยี่ยม
9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาถานศึกษา     5.00 2.0 1.50 4 ดีมาก
มาตรฐานที่  10
สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรม                                                         พัฒนาคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
      10.00 8.00 4 ดีมาก
10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น     4.00 2.00 1.60 4 ดีมาก
10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ     4.00 2.00 1.60 4 ดีมาก
10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถความถนัด และความสนใจของผู้เรียน     4.00 1.00 0.80 4 ดีมาก
10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือ  ปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง     4.00 1.00 0.80 4 ดีมาก
10.5 นิเทศภายใน กำกับ ติดตามตรวจสอบ และนำผลไปปรับปรุงการเรียน   การสอนอย่างสม่ำเสมอ     4.00 2.00 1.60 4 ดีมาก
10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน            4.00 2.00 1.60 4 ดีมาก

มาตรฐานที่  11
สถานศึกษามีการจัดสภาพ

แวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

      10.00 8.00 4 ดีมาก
11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย     มีสิ่งอำนวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน     4.00 4.00 3.20 4 ดีมาก
11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน     4.00 3.00 2.40 4 ดีมาก
11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วม     4.00 3.00 2.40 4 ดีมาก

มาตรฐานที่  12
สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่                                                         กำหนดในกฎกระทรวง

      5.00 4.00 4 ดีมาก
12.1 กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา     4.00 1.00 0.80 4 ดีมาก
12.2 จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา     4.00 1.00 0.80 4 ดีมาก
12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา     4.00 1.00 0.80 4 ดีมาก
12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา     4.00 0.50 0.40 4 ดีมาก
12.5 นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง     4.00 0.50 0.40 4 ดีมาก
12.6 จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน     4.00 1.00 0.80 4 ดีมาก
ด้านที่ 3 ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 10.00 8.00 4 ดีมาก
มาตรฐานที่  13
สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา                                                         เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
      10.00 8.00 4 ดีมาก
13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง     4.00 5.00 4.00 4 ดีมาก
13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง     4.00 5.00 4.00 4 ดีมาก
ด้านที่ 4 ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 5.00 4.00 4 ดีมาก
มาตรฐานที่  14
การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา                                                           และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น
      5.00 4.00 4 ดีมาก
14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา     4.00 3.00 2.40 4 ดีมาก
14.2 ผลการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา     4.00 2.00 1.60 4 ดีมาก
ด้านที่ 5 ด้านมาตรการส่งเสริม   5 4.00 4 ดีมาก
มาตรฐานที่  15
การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้นแนวทาง การปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
      5.00 4.00 4 ดีมาก
15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวทาง การปฏิรูปการศึกษา     4.00 3.00 2.40 4 ดีมาก
15.2 ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย     4.00 2.00 1.60 4 ดีมาก
                           

 

 

สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา 

คะแนนที่ได้   78.75 (4.00)

ระดับคุณภาพ             ระดับ 1          ระดับ 2          ระดับ 3         ü ระดับ 4           ระดับ 5

                            (ปรับปรุง)         (พอใช้)            (ดี)                (ดีมาก)            (ดีเยี่ยม)

ข่าวสารการศึกษา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

0102030405060708

สิ่งที่น่าสนใจ

e office
ระบบตรวจสอบเงินเดือน
emis39

dlit

สถิติผู้เยี่ยมชม

579080
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดทั้งวัน
196
592
3849
570779
18264
16118
579080
Your IP: 3.229.142.104
2021-07-31 08:27