• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg

สีประจำโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม >> “เหลือง – ฟ้า ” สีเหลือง หมายถึง คุณธรรม สีฟ้า หมายถึง นำปัญญา ::: ปรัชญาโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม >> อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา แปลว่า บัณฑิตย่อมฝึกตน ::: คำขวัญโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม >> “มีวินัย ใฝ่ศึกษา ส่งเสริมกีฬา พัฒนาคุณธรรม นำชุมชน” ::: อักษรย่อของโรงเรียน >> น.ค. ::: เอกลักษณ์ของโรงเรียน >> ภูมิทัศน์งามเด่น จุดเน้นความมีน้ำใจ :::

ผู้อำนวยการโรงเรียน

dtrector2

QR Code Fanpage

QR เพจโรงเรียน

NK Menu

NK Tool

0102070406

Facebook Image

กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง น.ค.

33097345 1736635796430834 5125115789199802368 n

ออนไลน์อยู่ขณะนี้

We have 13 guests and no members online

ร.ตท. บรรยาย คำมี ผู้ปกครองนักเรียน และคณะให้ความอนุเคราะห์บริจาคกลองชุด สำหรับวงสตริง
เข้ารับเกียรติบัตร บุคคลดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา ประจำปี 2561 ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา
เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ อ.เชียงคาน จ.เลย
การปฐมนิเทศ ครูโชติฬส ไชยงาม ครูผู้ช่วย (บรรจุใหม่) วิชาเอกภาษาอังกฤษ
การประชุมขยายผล SESA ระบบสารสนเทศการมัธยมศึกษาตอนปลาย ( สมป.)
ประเมินครูนิฤมล วรสุทธิ์ ครูวิทยฐานะชำนาญการ
วันเกษียณสุขสมหวังดั่งประสงค์ ลุงณัฐพงศ์ นุ้ยสุข
การประเมิน นางสาวปฐมาพร แสงอาทิตย์ ครูวิทยฐานะชำนาญการ

รบสมครนกการ

สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา  2557

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ จำนวน นร.ที่อยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป จำนวน นร.ทั้งหมด

ร้อยละ/

ระดับที่ได้

ค่าน้ำหนัก คะแนน
ที่ได้
เทียบคุณภาพ ความหมาย
ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 30 23.02 4 ดีมาก
มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาพที่ดีและมีสุนทรียภาพ       5.00 3.96 4 ดีมาก
1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกาย สม่ำเสมอ 132 166 79 0.50 0.40 4 ดีมาก
1.2 มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 139 166 84 0.50 0.42 4 ดีมาก
1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 133 166 80 1.00 0.80 4 ดีมาก
1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 126 166 76 1.00 0.76 4 ดีมาก
1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 130 166 78 1.00 0.78 4 ดีมาก
1.6 สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ 133 166 80 1.00 0.80 4 ดีมาก
มาตรฐานที่  2  ผู้เรียน
มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
      5.00 4.00 4 ดีมาก
2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 125 166 75 2.00 1.50 4 ดีมาก
2.2 เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 137 166 82 1.00 0.82 4 ดีมาก
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 138 166 83 1.00 0.83 4 ดีมาก
2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 141 166 85 1.00 0.85 4 ดีมาก

มาตรฐานที่  3  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักเรียนรู้                                                   และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

      5.00 3.79 4 ดีมาก
3.1มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ  รอบตัว 127 166 76 2.00 1.52 4 ดีมาก
3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 125 166 75 1.00 0.75 4 ดีมาก
3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 126 166 76 1.00 0.76 4 ดีมาก
3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน 126 166 76 1.00 0.76 4 ดีมาก
มาตรฐานที่  4 
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์                                                     ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล
      5.00 3.76 4 ดีมาก
4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 124 166 75 2.00 1.50 4 ดีมาก
4.2 นำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 126 166 76 1.00 0.76 4 ดีมาก
4.3 กำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 125 166 75 1.00 0.75 4 ดีมาก
4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 125 166 75 1.00 0.75 4 ดีมาก
มาตรฐานที่  5 
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
      5.00 3.37 3 ดี
5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์     3.00 1.00 0.67 3 ดี

5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์

    3.00 1.00 0.73 3 ดี
5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์     3.00 2.00 1.37 3 ดี
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์     3.00 1.00 0.60 3 ดี
มาตรฐานที่  6 
ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
      5.00 4.14 4 ดีมาก
6.1 วางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ 136 166 82 2.00 1.64 4 ดีมาก
6.2 ทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 139 166 84 1.00 0.84 4 ดีมาก
6.3 ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 138 166 83 1.00 0.83 4 ดีมาก
6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 138 166 83 1.00 0.83 4 ดีมาก
ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 50 39.73 4 ดีมาก
มาตรฐานที่  7
ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด                                                       ประสิทธิผล
      10.00 7.63 4 ดีมาก
7.1 ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน
ทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
12 15 81 1.00 0.81 4 ดีมาก
7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ เรียน 12 15 78 1.00 0.78 4 ดีมาก
7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา 11 15 75 2.00 1.50 4 ดีมาก
7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
11 15 75 1.00 0.75 4 ดีมาก
7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 11 15 76 1.00 0.76 4 ดีมาก
7.6 ครูให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 11 15 75 1.00 0.75 4 ดีมาก
7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน 11 15 74 1.00 0.74 3 ดี
7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 11 15 76 1.00 0.76 4 ดีมาก
7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 12 15 78 1.00 0.78 4 ดีมาก
มาตรฐานที่  8 
ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล
      10.00 7.60 4 ดีมาก
8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน    

4.00

1.00 0.80 4 ดีมาก
8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ     4.00 2.00 1.60 4 ดีมาก
8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้
ในแผนปฏิบัติ
    3.00 2.00 1.20 4 ดีมาก
8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ     4.00 2.00 1.60 4 ดีมาก
8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา     4.00 1.00 0.80 4 ดีมาก
8.6 ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา     4.00 2.00 1.60 4 ดีมาก
มาตรฐานที่  9
คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตาม                                                       บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
      5.00 4.50 5 ดีเยี่ยม
9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกำหนด     5.00 2.0 2.00 5 ดีเยี่ยม
9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากำกับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษาให้ บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย     5.00 1.0 1.00 5 ดีเยี่ยม
9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาถานศึกษา     5.00 2.0 1.50 4 ดีมาก
มาตรฐานที่  10
สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรม                                                         พัฒนาคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
      10.00 8.00 4 ดีมาก
10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น     4.00 2.00 1.60 4 ดีมาก
10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ     4.00 2.00 1.60 4 ดีมาก
10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถความถนัด และความสนใจของผู้เรียน     4.00 1.00 0.80 4 ดีมาก
10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือ  ปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง     4.00 1.00 0.80 4 ดีมาก
10.5 นิเทศภายใน กำกับ ติดตามตรวจสอบ และนำผลไปปรับปรุงการเรียน   การสอนอย่างสม่ำเสมอ     4.00 2.00 1.60 4 ดีมาก
10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน            4.00 2.00 1.60 4 ดีมาก

มาตรฐานที่  11
สถานศึกษามีการจัดสภาพ

แวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

      10.00 8.00 4 ดีมาก
11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย     มีสิ่งอำนวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน     4.00 4.00 3.20 4 ดีมาก
11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน     4.00 3.00 2.40 4 ดีมาก
11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วม     4.00 3.00 2.40 4 ดีมาก

มาตรฐานที่  12
สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่                                                         กำหนดในกฎกระทรวง

      5.00 4.00 4 ดีมาก
12.1 กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา     4.00 1.00 0.80 4 ดีมาก
12.2 จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา     4.00 1.00 0.80 4 ดีมาก
12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา     4.00 1.00 0.80 4 ดีมาก
12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา     4.00 0.50 0.40 4 ดีมาก
12.5 นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง     4.00 0.50 0.40 4 ดีมาก
12.6 จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน     4.00 1.00 0.80 4 ดีมาก
ด้านที่ 3 ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 10.00 8.00 4 ดีมาก
มาตรฐานที่  13
สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา                                                         เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
      10.00 8.00 4 ดีมาก
13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง     4.00 5.00 4.00 4 ดีมาก
13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง     4.00 5.00 4.00 4 ดีมาก
ด้านที่ 4 ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 5.00 4.00 4 ดีมาก
มาตรฐานที่  14
การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา                                                           และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น
      5.00 4.00 4 ดีมาก
14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา     4.00 3.00 2.40 4 ดีมาก
14.2 ผลการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา     4.00 2.00 1.60 4 ดีมาก
ด้านที่ 5 ด้านมาตรการส่งเสริม   5 4.00 4 ดีมาก
มาตรฐานที่  15
การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้นแนวทาง การปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
      5.00 4.00 4 ดีมาก
15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวทาง การปฏิรูปการศึกษา     4.00 3.00 2.40 4 ดีมาก
15.2 ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย     4.00 2.00 1.60 4 ดีมาก
                           

 

 

สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา 

คะแนนที่ได้   78.75 (4.00)

ระดับคุณภาพ             ระดับ 1          ระดับ 2          ระดับ 3         ü ระดับ 4           ระดับ 5

                            (ปรับปรุง)         (พอใช้)            (ดี)                (ดีมาก)            (ดีเยี่ยม)

ข่าวสารการศึกษา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

0102030405060708

สิ่งที่น่าสนใจ

e office
ระบบตรวจสอบเงินเดือน
emis39

dlit

สถิติผู้เยี่ยมชม

197479
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดทั้งวัน
579
150
1019
195160
2895
7182
197479
Your IP: 54.163.20.57
2018-11-13 21:31