NK Menu

NK Tool

0102070406

QR Code Fanpage

QR เพจโรงเรียน

7 กันยายน 2560 นายยงค์ยุทธ รุ่งแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมเข้ารับเกียรติบัตร ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ประจำปี 2560 จาก นายสุชน วิเชียรสรรค์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 รักษาการผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัลปาร์ค พิษณุโลก ในนามผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม ขอขอบคุณคณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนและผู้เกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

419061