NK Menu

NK Tool

0102070406

QR Code Fanpage

QR เพจโรงเรียน

7 - 8 กันยายน 2560 นายยงค์ยุทธ รุ่งแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมด้วย นายวิโรจน์ ดอนทิพย์ไพร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เข้ารับการอบรมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย วินัยและวิธีปฏิบัติทางปกครองสำหรับผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปี 2560 ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัลปาร์ค พิษณุโลก เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการบริหารงานสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป...ในนามผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

422160