QR Code Fanpage

QR เพจโรงเรียน

NK Menu

NK Tool

0102070406

กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง น.ค.

33097345 1736635796430834 5125115789199802368 n

31 ตุลาคม 2560 นายยงค์ยุทธ รุ่งแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียน การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพตามเกณฑ์โรงเรียนมัธยมศึกษา จัดโดย เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็กและประธานสหวิทยาเขตเข้ารับการอบรมจำนวน 60 คน ณ ห้องประชุมพุทธนเรศ ชั้น 2 สพม. เขต 39

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

22904755 1539417536152662 2624025125710395050 o