QR Code Fanpage

QR เพจโรงเรียน

NK Menu

NK Tool

0102070406

กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง น.ค.

33097345 1736635796430834 5125115789199802368 n

วันที่ 15 พ.ย. 2560 ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม จัดการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 / 2560 ...โดยได้รับเกียรติจาก นายบุญยืน มีวงษ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งกล่าวเปิดการประชุม และยังได้ร่วมมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาพร้อมกับ นายยงค์ยุทธ รุ่งแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม ให้กับนักเรียนที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ตามโครงการ " เพชรน้ำริน " ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 63 คน เป็นเงิน 31,500 บาท การนี้ ผู้อำนวยการและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนได้ชี้แจงรูปแบบการบริหารและคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนานักเรียนให้เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล ผู้ปกครองให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมครบ 100% และได้เข้าพบครูที่ปรึกษารับฟังผลการเรียนของ บุตร - หลานในห้องเรียน..พร้อมได้ให้ข้อเสนอแนะและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุตร - หลาน ชาวน้ำรินพิทยาคม ได้ก้าวเดินด้วยความภาคภูมิใจร่วมกัน...ในนามผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมจึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

473424