NK Menu

NK Tool

0102070406

QR Code Fanpage

QR เพจโรงเรียน

กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง น.ค.

33097345 1736635796430834 5125115789199802368 n

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 นายยงค์ยุทธ รุ่งแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม พร้อมด้วย นายสมัคร บัวเผื่อน หัวหน้าฝ่ายงานบุคคล เข้ารับการอบรม โดยมี นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผอ.สพม.39 เป็นประธานและบรรยายพิเศษ การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560, ว 22/2560) แนวใหม่ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงขยายผลให้ผู้บริหาร ข้าราชการครู และผู้เกี่ยวข้อง ได้รับทราบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน และสามารถเตรียมความพร้อมในการขอรับการประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ และมีนายสุทธิดล พุทธรักษ์ รอง ผอ.สพม.39 ร่วมบรรยายพิเศษ ซึ่งได้รับเกียรติจากนางสาวจิราภรณ์ ไทยกิ่ง ผู้อำนวยการภารกิจระบบตำแหน่งและวิทยฐานะที่ 1 และนางอัญสุชา บุญขันตินาถ ผู้อำนวยการภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ จัดโดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนในโรงเรียน จาก 57 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น กว่า 200 คน ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงแรมไพลิน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
 
 

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

34481816 1751553554939058 7714804373733244928 n