NK Menu

NK Tool

0102070406

QR Code Fanpage

QR เพจโรงเรียน

กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง น.ค.

33097345 1736635796430834 5125115789199802368 n

วันที่ 4 ก.ค.2561 ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 ได้มอบหมายให้ นายยงค์ยุทธ รุ่งแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม เป็นตัวแทน เขต 39 เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและกำกับติดตามการดำเนินงาน " ประจำปี 2561 ณ วัดใหม่ซำเตย หมู่ที่ 26 ต.บ้านกลาง อ. วังทอง จ.พิษณุโลก โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา " หมู่บ้านรักษาศีล 5 "
โดยมีนายอำเภอวังทอง หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมจัดแสดงผลงาน นิทรรศการ อย่างยิ่งใหญ่ และหลากหลาย
การนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมได้เข้ารับเกียรติบัตรจากพระเทพศาสนาภิบาล เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง จ. นครปฐมประธานกรรมการประเมินโครงการ พร้อมกันนี้ ครูสยาม สารมโน และครูชูเกียรติ จับเทียน ได้นำนักเรียนได้เข้าช่วยงานเตรียมสถานที่ และให้บริการ ในด้านต่างๆ ด้วยจิตอาสา ร่วมให้ความร่วมมือ กับชุมชนในครั้งนี้ ....อีกด้วย..ในนามผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 
 

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

1