QR Code Fanpage

QR เพจโรงเรียน

NK Menu

NK Tool

0102070406

กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง น.ค.

33097345 1736635796430834 5125115789199802368 n

วันที่ 4-5 กันยายน 2561 นายยงค์ยุทธ รุ่งแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม พร้อมด้วยครูเกดสุดา มูลจะคำ ผู้กำกับลูกเสือ โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม เข้ารับการฝึกอบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โดยมี นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 ประธานเปิดการฝึกอบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ปี 2561 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูที่สอนวิชาลูกเสือในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 ทั้ง 55 โรงเรียน ให้มีความรู้ มีทักษะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านลูกเสือซึ่งกันและกัน และเพื่อเป็นการยืนยันว่าผู้บังคับบัญชาลูกเสือจะยึดมั่นในคำปฏิญาณของลูกเสือตลอดไป

การจัดกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น นับได้ว่าเป็นการส่งเสริมให้พี่น้องลูกเสือได้รู้จักการเสียสละและการมีความสามัคคี ตลอดจนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นการตอบสนองวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติอย่างแท้จริง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกท่านและคณะวิทยากรจากสมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดพิษณุโลก ผู้ทรงคุณวุฒิทางการลูกเสือและหน่วยงานอื่น และคณะครู นักเรียนโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคมจัดระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2561 ณค่ายลูกเสือชั่วคราว สพม.39 (โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม) ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

 
 

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

มที่240803342 1886482711446141 583027533960708096 n