QR Code Fanpage

QR เพจโรงเรียน

NK Menu

NK Tool

0102070406

กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง น.ค.

33097345 1736635796430834 5125115789199802368 n

วันที่ 13 - 14 กันยายน 2561 นายยงค์ยุทธ รุ่งแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม เข้ารับการอบรมสัมมนาตามโครงการ " รู้กฎหมาย รักษาวินัย ครูไทยเข้มแข็ง " โดยมีนายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาโครงการรู้กฎหมาย รักษาวินัย ครูไทยเข้มแข็ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 โดยกลุ่มกฎหมายและคดีได้จัดอบรมสัมมนาโครงการรู้กฎหมาย รักษาวินัยครูไทยเข้มแข็ง ของผู้บริหารสถานศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านกฎหมายกฎหมายออกใหม่สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างถูกต้อง 2. เพื่อลดปริมาณผู้กระทำผิดวินัยจากการกระทำผิดกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ 3. เพื่อสนับสนุนมาตรการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 120 คน ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 
 

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

41606120 1897198657041213 1414787936976633856 n