QR Code Fanpage

QR เพจโรงเรียน

NK Menu

NK Tool

0102070406

กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง น.ค.

33097345 1736635796430834 5125115789199802368 n

วันที่ 17 กันยายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนน้ำรินพิทยาคมร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามพิษณุโลก ได้จัดโครงการให้ความรู้เก่ี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพให้กับนักเรียนโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก นำโดย 
1. ผศ.ดร.พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ ประธานหลักสูตร สาขาวิชาชีววิทยา
2.ดร.เรืองวุฒิ ชุติมา ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
3.ดร.กีรติ ตันเรือน อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพให้นักเรียนได้เรียนรู้ ทดลอง และปฎิบัติจริง จากคณาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถของมหาวิทยาลัยฯ ส่งผลให้นักเรียนได้ความรู้ มีความเข้าใจและสามารถนำไปปรับใช้ได้ทั้งในการเรียนการสอน ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับทุกคนที่สนใจได้เป็นอย่างดี.....ในนามผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้ครับ

 
 

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

41889116 1901734943254251 949406124258361344 n