NK Menu

NK Tool

010802070406

QR Code Fanpage

QR เพจโรงเรียน

กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง น.ค.

33097345 1736635796430834 5125115789199802368 n

วันที่ 7 - 8 มกราคม 2562 นายยงค์ยุทธ รุ่งแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม ได้มอบหมายให้นางสาวอรรจนี ปัญญาสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำนักเรียนเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
มีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คิดสร้างสรรค์ คิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน 2. เพื่อปลูกฝังผู้เรียนให้มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล โดยมีคณะวิทยาการจากอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า นำนักเรียนสำรวจเส้นทางประวัติศาสตร์ ส่งผลให้นักเรียนได้รับความรู้ มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ค่ายวิทยาศาสตร์ (เชิงอนุรักษ์) ได้รับประสบการณ์จากการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติจริง ในนามผู้อำนวยการโรงเรียน ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมา ณ ที่นี้

 
 

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

ภหนรองกลา ๑๙๐๑๐๙ 0052