NK Menu

NK Tool

010802070406

QR Code Fanpage

QR เพจโรงเรียน

กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง น.ค.

33097345 1736635796430834 5125115789199802368 n

วันที่ 22 พ.ค. 2562 นายยงค์ยุทธ รุ่งแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม พร้อมด้วยครูจันทร์เพ็ญ หนองทราย หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ครูเกดสุดา มูลจะคำ หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา " หลักสูตรต่อต้านทุจริตศึกษา ( Anti - Corruption Education ) " เพื่อให้นำหลักสูตรด้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาโดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความหมายและขอบเขตของการกระทำทุจริตในลักษณะต่างๆทั้งทางตรงและทางอ้อม พร้อมนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนและผู้เกี่ยวข้องทุกคน....จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน จ. พิษณุโลก

 
 

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

60813096 2249075545186854 4635741060805427200 n