NK Menu

NK Tool

010802070406

QR Code Fanpage

QR เพจโรงเรียน

กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง น.ค.

33097345 1736635796430834 5125115789199802368 n

นายยงค์ยุทธ รุ่งแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเขตสุจริตไม่คิดคอร์รัปชั่นและการกระทำที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ไร้ทุจริตตามนโยบายของรัฐบาลในการบริหารราชการ ให้มีธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และเป็นนโยบายที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ร่วมแรงร่วมใจมุ่งมั่นและพัฒนาให้การบริหารงานปฏิบัติให้มีความซื่อตรง สุตริต มีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ยืดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องเสมอภาคและไม่เข้าไปมีส่วนร่วมใดๆ ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนพร้อมที่จะรักษาผลประโยชน์ของรัฐ และมอบความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 115 คน จัดระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมพุทธนเรศ สพม.39

 
 

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

65217260 2309236169170791 8840434509385039872 n