NK Menu

NK Tool

010802070406

ระบบสารสนเทศโรงเรียน

ITAนำรน
ดาวนโหลด
10287228 304447583039562 282077254 n2
images
นกเรยนยากจน

QR Code Fanpage

QR เพจโรงเรียน

กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง น.ค.

33097345 1736635796430834 5125115789199802368 n

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายยงค์ยุทธ รุ่งแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมมอบหมายให้ นางสาวอรรจนี ปัญญาสิทธิ์ ครูที่ปรึกษาชั้มัธยมศึกษาปีที่ 6 นำนักเรียน 2 คน ได้แก่ นางสาวธัยจิรา เนตรแสงสี และน่งสาว ศุภากร สืบสิน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) โดย ดร สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และมีจุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทยมีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่มีเหมาะสม ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ได้ดำเนินการโครงเด็กดีมีที่เรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นโครงการที่สร้างและกระจายโอกาสให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เป็นคนดี มีคุณธรรม บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมเป็นที่ประจักษ์ได้เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งมีหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการแนะแนวในโครงการนี้ ประกอบด้วย 1.กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 2.วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 3.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพิษณุโลก 4.มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ 5.บริษัทสยามมิชลิน จำกัด 6.โครงการ WIL (โรงเรียนในโรงงาน) 7.วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้นักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในพื่นที่ภูมิภาคของตนเอง เพื่อให้นักเรียนศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาตามวิชาชีพที่นักเรียนมีความถนัดและสนใจ และเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้ศึกษาและประกอบอาชีพที่ดีต่อไปในอนาคต ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย ครูแนะแนว และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนทั้งสิ้น 180 คน ณ โรงแรมน่านเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 
 

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

68816552 2404585989635808 5012648591630532608 n