NK Menu

NK Tool

010802070406

ระบบสารสนเทศโรงเรียน

ดาวนโหลด
10287228 304447583039562 282077254 n2
images
นกเรยนยากจน

QR Code Fanpage

QR เพจโรงเรียน

กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง น.ค.

33097345 1736635796430834 5125115789199802368 n

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม บริหารงานโดยผู้อำนวยการยงค์ยุทธ รุ่งแจ้งพร้อมด้วยคณะครู เข้ารับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2562 นำโดยคณะกรรมการนิเทศ ดังนี้ นางวราภรณ์ สนสกล นางอำไพ ติ๊บดวงคำ และนางทิพวรรณ ถาวรโชติ จุดประสงค์ของการเข้ารับการนิเทศในครั้งนี้เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39
 
 
 

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

68890229 2405978169496590 3500074162108497920 n