NK Menu

NK Tool

010802070406

QR Code Fanpage

QR เพจโรงเรียน

กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง น.ค.

33097345 1736635796430834 5125115789199802368 n

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 นายยงค์ยุทธ รุ่งแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมมอบหมายให้ นายวิโรจน์ ดอนทิพย์ไพร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมตามโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา โดยมี ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ได้ร่วมมือการดำเนินโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ด้านการครองชีพ และเสริมสร้างทักษะอาชีพให้นักเรียนยากจนพิเศษตามศักยภาพ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 จนถึงปัจจุบัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 ได้ติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนพบว่าโรงเรียนได้ดำเนินการตามขั้นตอนและกิจกรรมที่สำนักงานกองทุน เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กำหนด จะพบปัญหาอุปสรรคบ้างเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลในระบบ การแนบไฟล์เยี่ยมบ้านหรือเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ชัดเจนไม่ครบถ้วน ซึ่งอาจส่งผลให้นักเรียนไม่มีชื่อในฐานข้อมูลและไม่ได้รับทุนยากจนพิเศษ หรือคนที่ได้รับไม่ได้ยากจนจริง จึงเป็นที่มาในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีครูผู้ดูแลระบบของโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 เข้ารับการอบรมดังกล่าวจำนวนทั้งสิ้น 65 คน ณ ห้องประชุมพุทธนเรศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39

 
 

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

73413169 2537059036388502 2556124192504283136 n