NK Menu

NK Tool

010802070406

ระบบสารสนเทศโรงเรียน

ITAนำรน
ดาวนโหลด
10287228 304447583039562 282077254 n2
images
นกเรยนยากจน

QR Code Fanpage

QR เพจโรงเรียน

กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง น.ค.

33097345 1736635796430834 5125115789199802368 n

วันที่ 8-9 มกราคม 2563 งานแนะแนวโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม ภายใต้การบริหารงานของผู้อำนวยการยงค์ยุทธ รุ่งแจ้ง ได้ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการและพื้นที่ใกล้เคียง ในการเข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยเปิดหลักสูตร ทั้งหมด 2 หลักสูตร ได้แก่ 1 สายวิทย์ -คณิต (สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) 2 ทวิศึกษา ( สำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาในสายอาชีพ)
 

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

web4