NK Menu

NK Tool

010802070406

ระบบสารสนเทศโรงเรียน

ITAนำรน
ดาวนโหลด
10287228 304447583039562 282077254 n2
images
นกเรยนยากจน

QR Code Fanpage

QR เพจโรงเรียน

กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง น.ค.

33097345 1736635796430834 5125115789199802368 n

วันที่ 17 - 20 มิถุนายน 2563 โรงเรียนน้ำรินพิทยาคมร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก คณะครู- อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาทวิศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. เปิดให้บริการซ่อมแซม ปรับปรุงอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์เกษตรและรายการอื่นๆ ฟรี ตามกิจกรรม " ศูนย์ซ่อมสร้าง ( Fix it center ) 2563 " เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะวิชาช่าง ตามที่ได้เรียนมา ปรับใช้ผ่านประสบการณ์จริง โดยให้บริการแก่นักเรียน จำนวน 3 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม จุดที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้า นกลาง จุดที่ 3 โรงเรียนบ้านน้ำริน ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โดยมีประชาชนเข้ารับการบริการเป็นจำนวนมาก
 

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

web38