NK Menu

NK Tool

010802070406

ระบบสารสนเทศโรงเรียน

ITAนำรน
ดาวนโหลด
10287228 304447583039562 282077254 n2
images
นกเรยนยากจน

QR Code Fanpage

QR เพจโรงเรียน

กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง น.ค.

33097345 1736635796430834 5125115789199802368 n

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

01: โครงสร้างหน่วยงาน
02: ข้อมูลผู้บริหาร
03: อำนาจหน้าที่
04: แผนยุทธศาสตร์ / แผนพัฒนาสถานศึกษา
05: ข้อมูลการติดต่อ
06: กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
07: ข่าวประชาสัมพันธ์
08: Q&A(ถาม-ตอบ)
09:  Social Network
   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
10: แผนปฏิบัติราชการประจำปี
11: รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรายไตรมาส
12: รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
13: คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
14: คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
15: ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
16: รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
17: E -Service
   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
18: แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
19: รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
20: รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
21: แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

22:

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

23: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
24: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
25: นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
26: การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
27: หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
28: รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   ตัวชี้วัดย่อยที่9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
29: แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
30: ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
31: ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
32: ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
33: การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

   ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
34: เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
35: การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
36: การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
37: การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
38: การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
39: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
40: รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส
41: รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
42: มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
43: การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน