NK Menu

NK Tool

010802070406

ระบบสารสนเทศโรงเรียน

ITAนำรน
ดาวนโหลด
10287228 304447583039562 282077254 n2
images
นกเรยนยากจน

QR Code Fanpage

QR เพจโรงเรียน

กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง น.ค.

33097345 1736635796430834 5125115789199802368 n

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ผู้อำนวยการอนุสรณ์ ประสารภักดิ์ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม และกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมกันจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมส่งเสริม มารยาทไทยและป้องกันการทุจริต ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ รวมทั้งสามารถแสดงการไหว้ได้ถูกต้องสวยงาม ตามมารยาทไทย และมีความรู้ความเข้าใจหลักการต่อต้านทุจริต และตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต ภายใต้มาตราการควมคุมการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

web3