NK Menu

NK Tool

010802070406

ระบบสารสนเทศโรงเรียน

ITAนำรน
ดาวนโหลด
10287228 304447583039562 282077254 n2
images
นกเรยนยากจน

QR Code Fanpage

QR เพจโรงเรียน

กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง น.ค.

33097345 1736635796430834 5125115789199802368 n

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มบริหารวิชาการ งานแนะแนว งานอาคารและสถานที่ ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ และพื้นที่ใกล้เคียง
โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม ขอขอบพระคุณองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ มา ณ ที่นี้

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

web15