NK Menu

NK Tool

0102070406

QR Code Fanpage

QR เพจโรงเรียน

วันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2560 นางสาววรรณวิสา สุดสงวน ได้พานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ซื่งได้แก่ นางสาวศุภากร สืบสิงห์ นางสาวจุฬารัตน์ พรมโย นางสาวรุ่งนภา สมพงษ์ และนางสาวปณิดา กาตาคำ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา (อาคาร 2) โรงเรียนวังทองพิทยาคม ทางโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

19366529 1418896911538059 6493370807818313955 n