NK Menu

NK Tool

010802070406

QR Code Fanpage

QR เพจโรงเรียน

กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง น.ค.

33097345 1736635796430834 5125115789199802368 n

วันที่ 16 - 18 มิถุนายน 2560 นางสาวเกศสุดา มูลจะคำ หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้นำนักเรียนจำนวน 3 คนได้แก่ นายสิทธิโชค ประดิษฐแสง นายไพศาลดาวเรรัมย์ และนสยอนุชา แก่ช่างพลู นั้กเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมโครงการ "ประชารัฐร่วมใจ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังส่งเสริมอุดมการณ์ให้รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และเป็นการเสริมสร้างทักษะชีวิตให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันทางสังคมรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลตลอดจนป้องกันการถูกละเมิดทางออนไลน์ ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ทางโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

19430160 1422703247824092 3797209935008290285 n