NK Menu

NK Tool

0102070406

QR Code Fanpage

QR เพจโรงเรียน

IMG20150611091659งานกิจกรรมนักเรียน โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม จัดพิธีไหว้ครู ในวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม

อ่านเพิ่มเติม

IMG20150515092237ฝ่ายงานบริหารวิชาการ โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558  ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม

อ่านเพิ่มเติม

IMG20150309092503ฝ่ายงานแนะแนว โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 9 มีนาคม 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม

อ่านเพิ่มเติม

IMG20150227094718ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนน้ำรินพิทยาคมจัดกิจกรรมเปิดประตูสู่สถานศึกษา (Open House' 57) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม

อ่านเพิ่มเติม