QR Code Fanpage

QR เพจโรงเรียน

NK Menu

NK Tool

0102070406

กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง น.ค.

33097345 1736635796430834 5125115789199802368 n

IMG20161108090403วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

อ่านเพิ่มเติม

2

28 ธันวาคม 2559 ระหว่างเวลา 13.00 - 15.30 น. งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมสร้างความตะหนักและร่วมระดมความคิดเชิงบูรณาการในปัญหาการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ให้กับนักเรียนทุกคน โดยมีครูวรรณวิสา สุดสงวน และคณะครูทุกท่าน เป็นวิทยากร กิจกรรมครั้งนี้นักเรียนได้ระดมความคิดและนำเสนอได้เป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

อ่านเพิ่มเติม

IMG20161107085027 คุณบุญยืน มีวงษ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม
ร่วมพิธีถวายความอาลัย 

อ่านเพิ่มเติม

1

วันที่ 28 ธันวาคม 2559 นายยงค์ยุทธ รุ่งแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม ได้แสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับคณะครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ณ จังหวัดลำปาง 

อ่านเพิ่มเติม

4วันที่ 27 ธันวาคม 2559 นายยงค์ยุทธ รุ่งแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมพร้อมคณะครูได้ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ที่มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนในการป้องกันอัคคีภัย นักเรียนได้รับความรู้และได้ทดลองปฏิบัติจริง..สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี โรงเรียนน้ำรินพิทยาคมจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

อ่านเพิ่มเติม