NK Menu

NK Tool

010802070406

ระบบสารสนเทศโรงเรียน

ITAนำรน
ดาวนโหลด
10287228 304447583039562 282077254 n2
images
นกเรยนยากจน

QR Code Fanpage

QR เพจโรงเรียน

กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง น.ค.

33097345 1736635796430834 5125115789199802368 n

โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินผลคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านมัธยมศึกษา (สมศ.) ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘

 

01