NK Menu

NK Tool

0102070406

QR Code Fanpage

QR เพจโรงเรียน

โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินผลคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านมัธยมศึกษา (สมศ.) ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘

 

01