NK Menu

NK Tool

010802070406

ระบบสารสนเทศโรงเรียน

ITAนำรน
ดาวนโหลด
10287228 304447583039562 282077254 n2
images
นกเรยนยากจน

QR Code Fanpage

QR เพจโรงเรียน

กลุ่มไลน์ผู้ปกครอง น.ค.

33097345 1736635796430834 5125115789199802368 n

ผลงานดีเด่นในรอบปี 2557

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล

สถานศึกษา

โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม

-รางวัลสถานศึกษาพอเพียง
ประจำปี 2557

-รางวัลโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ
ระดับดีเยี่ยม

- สพม.39

- กระทรวงสาธารณสุข
จังหวัดพิษณุโลก

ผู้บริหาร

  นายชัยลักษณ์  รักษา

                      -      

                      -      

ครู

นายธนชัย  ฉลาดเฉลียว

ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี เนื่องในงานวันครูวันที่ 16 มกราคม 2557 สำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1

นักเรียน

1. เด็กชายสิทธิชัย  คำภักดี

- รางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภทการแสดงศิลปะพื้นบ้าน
รองชนะเลิศ อันดับ 1  ระดับจังหวัด
ปีการศึกษา  2557 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

2. เด็กชายภาณุวัฒน์  ทองขันธ์ - รางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภทการแสดงศิลปะพื้นบ้าน
รองชนะเลิศ อันดับ 1  ระดับจังหวัด
ปีการศึกษา  2557 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
3. เด็กชายภุมภ์เรศ  อินทิรัก - รางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภทการแสดงศิลปะพื้นบ้าน
รองชนะเลิศ อันดับ 1  ระดับจังหวัด
ปีการศึกษา  2557 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
4. เด็กชายไกรวิชญ์ หย่ำวิลัย - รางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภทการแสดงศิลปะพื้นบ้าน
รองชนะเลิศ อันดับ 1  ระดับจังหวัด
ปีการศึกษา  2557 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
5. เด็กหญิงกฤติยา เรืองวงค์ - รางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภทการแสดงศิลปะพื้นบ้าน
รองชนะเลิศ อันดับ 1  ระดับจังหวัด
ปีการศึกษา  2557 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
6. เด็กหญิงธิติมา  ฉายสุวรรณ - รางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภทการแสดงศิลปะพื้นบ้าน
รองชนะเลิศ อันดับ 1  ระดับจังหวัด
ปีการศึกษา  2557 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
7. เด็กหญิงสุธาทิพย์ แสนยศ - รางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภทการแสดงศิลปะพื้นบ้าน
รองชนะเลิศ อันดับ 1  ระดับจังหวัด
ปีการศึกษา  2557 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
8. เด็กหญิงวิลาวรรณ  ทุ้ยแป - รางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภทการแสดงศิลปะพื้นบ้าน
รองชนะเลิศ อันดับ 1  ระดับจังหวัด
ปีการศึกษา  2557 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)